Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm 2018

Đăng lúc: 09:51:27 24/04/2020 (GMT+7)

PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ SẦM SƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Châu, ngày …… tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

theo chương trình phổ thông mới

Năm học 2020 - 2021

 
 

 


Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Thực hiện Công văn số 113/PGDĐT-GDTH ngày 16/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm SơnV/v thực hiện lựa chọn SGK theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT, Quyết định số 01a/QĐ-THQC, ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Trường Tiểu học Quảng Châu về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021,Trường Tiểu học Quảng châu xây dựng kế hoạch làm việc của Hội đồng như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Lựa chọn được bộ sách giáo khoa có hình thức sinh động, tạo cảm hứng học tập cho học sinh; đảm bảo tính chính xác, khoa học, logic, tính thực tiễn sinh động gắn kết với cuộc sống; phù hợp với đặc điểm của địa phương và năng lực của học sinh; thể hiện được tính sáng tạo, tính tự học, tính hội nhập.

Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong năm học 2020-2021 của nhà trường.

Khi lựa chọn sách cần thực hiện đúng các quy trình chọn theo thông tư 01/2020/TT-BGD ĐT, công khai, minh bạch.

2. Yêu cầu

- Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 01 (một) đầu sách giáo khoa phù hợp.

- Hội đồng Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 làm việc nghiêm túc, khách quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo lựa chọn bộ sách thiết thực trong công tác giảng dạy.

- Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

II. Nội dung

1. Các bước tiến hành

- Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

- Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư này và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp sách giáo khoa không được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa với các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và bỏ phiếu lựa chọn lại. Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì Hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên tham dự.

- Hội đồng đề xuất với Hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để lựa chọn sách giáo khoa năm học 2020-2021.

- Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, Hiệu trưởng báo cáo PGD về nhà trường lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2020-2021.

2. Hình thức tổ chức: Nghiên cứu, thảo luận tập trung

3. Thời gian: Từ 7h30 phút, ngày 06/02 đến hết ngày 11/02/2020.

4. Địa điểm: Văn phòng nhà trường

III. Tổ chức thực hiện

- Chủ tịch hội đồng phân công nhiệm vụ các thành viên.

- Thư lý tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa.

- Hội đồng báo cáo lãnh đạo nhà trường về kết quả thực hiện.

Trên đây là kế hoạch về việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình phổ thông mới của Trường Tiểu học Quảng châu đề nghị Phó hiệu trưởng, các tổ chuyên môn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng (để báo cáo);

- Lưu: VT, CMTH.

 

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Thị Chi

 

 

  

Quê tôi

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
12047